ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Утвърден на 25.05.2018 г.  от Частен съдебен изпълнител Георги Цеклеов, рег. Номер 702 с район на действие Окръжен съд Благоевград, Телефон: 0747 80809

Мобилен: 0894568077

http://www.georgitsekleov.com

Eл. поща: georgitsekleov@abv.bg

 

Във връзка с влизане в сила от 25.05.2018 г. на Общия Регламент и изискванията на Закона за частните съдебни изпълнители е необходимо да сте уведомени за следното:

Частен съдебен изпълнител Георги Цеклеов, рег. Номер 702 с район на действие Окръжен съд Благоевград, с адрес: Кантора Разлог: 2760  гр. Разлог, ул. „Бяла Река” 14 и Офис Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Полковник Димов”  ет. 1,  офис 7 телефон: 0747/80 809, ел.пощаgeorgitsekleov@abv.bg има качеството на администратор на лични данни.

За целите на изпълнение на законовите си задължения на ЧСИ ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ, а именно осъществяването на правомощията и дейността си, съгласно правомощия, възложени от Министъра на правосъдието и съобразно Закона за частните съдебни изпълнители да събира частни и публични вземания на граждани, фирми и държавни институции.

На основание чл. 6, пар. 1, буква в от ОРЗД, ЧСИ ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ, в качеството си на администратор на лични данни събира иобработва лични данни от клиентите си, изискуеми за воденето на регистри, съгласно утвърдени образци в Наредба № 4 от 6 февруари 2006 година за служебния архив на частните съдебни изпълнители, се вписва информацията, предвидена в 
Закона за частните съдебни изпълнители, както и в следните нормативни актове:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

· Закон за частните съдебни изпълнители

· Устав на Камарата на частните съдебни изпълнители

· Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

· Етичен кодекс на частните съдебни изпълнители

· Наредбa № 1 от 6 февруари 2006 година за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

· Наредбa № 2 от 6 февруари 2006 година за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители

· Наредбa № 3 от 6 февруари 2006 година за годишните отчети на частните съдебни изпълнители

· Наредбa № 4 от 6 февруари 2006 година за служебния архив на частните съдебни изпълнители

· Наредбa № 6 от 30 май 2006 година за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ

· Наредбa № 3 от 11 декември 2007 година за реда на провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители

· НАРЕДБА № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители

· Инструкция №IЗ-849 от 14 май 2007 година за условията и реда, при който органите на МВР оказват съдействие на ЧСИ и ДСИ /приложения от 1 до 6/

ЧСИ ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ и служителите му се задължава да не разкрива личните Ви данни и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение администратора, като предоставя информация на публични институции като държавни и общински органи, съдебни органи, трети лица, когато това е предвидено в закон и/или това е изрично предвидено в Политиката и във Вътрешните правила.

Вашите данни ще се съхраняват до постигане на съответните цели, при предлагане на основни услугисъгласно Закона за частните съдебни изпълнители в продължение на 5 (пет) години, освен в случаите на нормативно установен по-кратък или по-дълъг срок за съхранение, когато ще се прилага законоустановеният срок.

ЧСИ ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ, в качеството си на администратор на лични данни, е въвел подходящи технически и организационни мерки, гарантиращи защита на личните Ви данни, както и възможността, в качеството Ви на субект на лични данни, да реализирате всички Ваши права, дефинирани в Регламента. В това число и не само като субекти на данни имате право на достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните.

Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни, като отправи лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно) съответно писмено искане към ДЛЗД на администратора - подадено лично от Субекта на фронт офиса на Дружеството или чрез нотариално заверено искане, изпратено по пощата, както и по електронен път, като за целта същото трябва да е подписано от Субекта на данни с квалифициран електронен подпис.

Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако считате, че обработването на лични Ви данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган  КЗЛДили до компетентния съд. Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни: адрес: гр. София 1592, бул. .Проф. Цветан Лазаров* № 2.

Предоставянето на лични данни е необходимо изискване за изпълнението на законовите ни задължения като администратор на лични данни, без което е невъзможно те да бъдат изпълнени.

Ако желаете повече информация във връзка с ОРЗД, можете да я получите на фронт офиса при поискване .

Може да отправите всички свои искания и въпроси, свързани с упражняване на правата Ви по защита на личните Ви данни и към ДЛЗД. Информация за връзка с ДЛЗД на Дружеството:

Име: Елена Татарска

Електронен пощенски адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес за кореспонденция: гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14

Телефон за контакт:   0894 568077