Условия за участие

Условията за извършване на продажби са уредени в Гражданско-процесуалния кодекс на Р.България, извадка от който предлагам на Вашето внимание:

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Какво е публична продан/ПП/?

Това е продажба на движими вещи и имоти на длъжник, която се извършва от съдебния изпълнител.

Колко време продължава ПП?

Продължителността на публичната продан продължава един месец, като започва и завършва на датите посочени в обявлението, с което се разгласява проданта.

Кой може и кой не може да участва в ПП?

В публичната продан може да участва всяко дееспособно юридическо и физическо лице. Участието може да бъде лично или чрез пълномощник. Не може да участва като наддавач в публичната продан: длъжника, неговия законен представител, длъжностните лица от канцеларията на съдебния изпълнител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдиите, прокурорите, съдебните изпълнители, съдиите по вписванията, адвокатите относно имущество на територията на съответния Окръжен съд.

Откъде да получа повече информация за ПП?

Информация за публичната продан и книжа за проданта може да получи всеки в кантората на съдебния изпълнител или съответния районен съд, където се провежда проданта.

Как да участвам в ПП?

Публичната продан се провежда по правилата за търг с тайно наддаване. Предложения за участие могат да се подават от 9.00часа на датата отбелязана в обявлението за публичната продан като начална, до 17.00часа на датата обявена за край на публичната продан. Предложенията се подават в деловодството на районния съд по местонахождение на имота, който съд е посочен в обявлението. Предложенията следва да се подават в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесения задатък /който е в размер на 10% от обявената начална цена/, като на пликът се поставя номер от входящия регистър на районния съд. В запечатания плик се поставят : 1. Наддавателно предложение /бланка може да се вземе от деловодството на съда или от кантората на съдебния изпълнител/. 2. Удостоверение за актуално състояние за фирми и ЕТ или лична карта за физически лица. 3. Оригинал или заверено копие на вносната бележка за внесения задатък.

Кога предложението е недействително?

Когато не съдържа посочените по-горе данни.

Какво е задатък и как да го платя?

Задатъкът представлява сума в размер на 10 % от началната цена на вещта/имота, така както е посочена в обявлението. Задатъкът се внася по сметката на съдебния изпълнител, също посочена в обявлението. Наддавач, който не е обявен за купувач, може да си изтегли задатъка, след като лицето обявено за купувач внесе цената на вещта/имота. За изтегляне на задатъка се подава писмена молба до съдебния изпълнител с посочена банкова сметка, с титуляр лицето подало наддавателното предложение.  Бланка на молба за връщане на задатък, може да се свали от тук.

Как се обявявана купувач на имота?

Купувачът се обявява в ден и час посочени в обявлението за ПП, с протокол съставен от съдебният изпълнител. Отварянето на постъпилите предложения започва в посочения в обявлението час в помещение в сградата на съответния районен съд. Могат да присъстват страните по делото и всички наддавачи подали предложения. Присъствието на наддавачите е препоръчително. Отсъствието на наддавач не пречи същият да бъде обявен за купувач. Постъпилите наддавателни предложения се отварят като се вписват в протокола по реда на отварянето им. Обявяват се недействителните предложения. Наддавачът предложил най-висока цена се обявява за купувач.

Какво е устно наддаване и как се извършва?

Ако в проданта има повече от един участник, след обявяване на най-високото писмено предложение може да се пристъпи към устно наддаване. Началната цена на устното наддаване е най-високата предложена писмено цена. Стъпката на наддаването е в размер на един задатък /10% от началната цена/. Съдебният изпълнител обявява за купувач лицето направило най-високото писмено, съответно устно предложение.

След като съм обявен за купувач, как да платя цената?

Обявеният за купувач заплаща предложената от него цена по специалната сметка на съдебния изпълнител (същата по която е внесен и задатъка), като внесения задатък се приспада. Заплащането става в 7 -дневен срок от приключване на проданта. Този срок започне да тече от деня следващ деня на отваряне на предложенията независимо дали е работен и тече дори през почивни и празнични дни. Ако последният ден от срока е почивен или празничен ден същият се продължава до първия работен ден следващ почивния.

Какво става ако обявения купувач не плати цената в срок?

При невнасяне на цената в 7-дневния срок от лицето обявено за купувач, внесения задатък не се връща. Съдебният изпълнител писмено кани наддавача предложил следващата най-висока цена, който не е изтеглил задатъка си. Поканеният наддавач следва писмено да заяви, приема ли или не предложението в срока даден му от съдебния изпълнител в известието. При съгласие съдебният изпълнител с протокол го обявява за купувач. Ако не се съгласи, съдебният изпълнител кани следващият наддавач.

Какви други такси и разноски трябва на платя освен цената на имота?

Купувачът заплаща на съдебния изпълнител такса в размер на 1,5% с включен данък добавена стойност, върху цената на имота и местния данък за придобиване на имота, който също е процент от цената и се определя от общината по местонахождение на имота, като не може да бъде по малко от 0,1% и повече от 3% (обикновено е между 1,5% и 2% ). Информация за точния размер на данъка може да се получи от съдебния изпълнител при отваряне на наддавателните предложения или от отдел "местни данъци и такси" на съответната община.

След като съм внесъл всички суми кога и как ставам собственик на имота?

След заплащане на сумите от страна на купувача, съдебният изпълнител изготвя постановление за възлагане, което има силата на нотариален акт. Това постановление може да се обжалва от длъжника в седемдневен срок от уведомяването му и ако не бъде обжалвано в този срок, влиза в сила. След влизане в сила на постановлението, съдебният изпълнител дава два или повече екземпляра от него на купувача, който трябва да го впише в службата по вписванията по местонахождение на имота /таксата за вписване е 0,1% от цената на имота/ и да го декларира в съответната община /такса не се дължи/.